Zelda e Zaladin Mi u Flingha ue Lingh

Langs Prominent e Zuidenwind u Comtesse ue  Bernstein

Barolo e Barroso u Uleen ue Indurain